नोंदणीकृत पत्ता : 

एफ पी क्र. २५/अ१, स.क्र. २२२/१, वेस्ट अॅव्हेन्यू, कल्याणी नगर पुणे ४११००६.

 

पत्रव्यवहाराचा पत्ता :

सायबेजआशा ट्र्स्ट

सायबेज सॉफ्टवेअर प्रा. लि., सायबेज टॉवर्स, सर्वे क्र. १३अ/१+२+३/१,

कल्याणी नगर डी मार्ट च्या समोर, गोल्ड अॅडलॅब्स पुणे ४११ ०१४

वेबसाईट :www.cybageasha.org

इमेल : csr_team@cybage.com

मोबाईल क्र. : ९६५७७०२९०७  /  ७७२२०७७३८५  /  ७७२२०७७३९३  / ७७२२०९१२३१